หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ผลการสำรวจรูปร่างทั่วประเทศ

     โครงการ SizeThailand ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงทั่วประเทศ จำนวน 13,442 คน หลายช่วงอายุกล่าวคือ 16-25 ปี, 26-35 ปี,
36-45 ปี, 46-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป

 

 
 
เพศ น้ำหนัก
(กก.)
ส่วนสูง
(ซม.)
รอบอก รอบเอว รอบสะโพก
นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร
ชาย 68.83 169.46 39.10 99.20 33.50 84.79 37.40 95.0
หญิง 57.40 157.00 36.00 91.09 31.50 79.83 38.50 97.8

กลุ่มอายุ น้ำหนัก
(กก.)
ส่วนสูง
(ซม.)
รอบอก รอบเอว รอบสะโพก
นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร
16-25 64.24 171.36 37.60 95.03 30.60 77.16 36.40 92.08
26-35 70.22 170.98 39.30 99.82 33.00 83.75 37.60 95.51
36-45 71.01 169.49 39.80 100.90 34.10 86.46 37.80 96.00
46-59 71.07 168.17 39.80 101.10 35.00 88.89 37.90 96.17
60 ขึ้นไป 66.75 165.57 38.70 98.44 34.90 88.62 37.20 94.42
กลุ่มอายุ น้ำหนัก
(กก.)
ส่วนสูง
(ซม.)
รอบอก รอบเอว รอบสะโพก
นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร นิ้ว เซ็นติเมตร
16-25 52.70 159.32 33.60 84.89 28.60 72.67 36.30 92.22
26-35 56.26 158.28 35.00 88.42 30.40 76.99 37.60 95.32
36-45 59.79 157.27 36.30 91.80 31.70 80.34 38.40 97.18
46-59 60.05 155.56 37.40 94.82 33.10 84.03 38.80 98.49
60 ขึ้นไป 58.58 153.49 37.60 95.51 33.80 85.81 38.70 98.22

ร้อยละกลุ่มประชากรจำแนกตามภาวะโภชนาการ โดยใช้ดัชนีมวลกายของผู้ใหญ่ในแถบเอเชีย

เพศ ผอม
(< 18.5 )
ปกติ
( 18.5-22.9 )
ท้วม
( 23.0-24.9 )
อ้วนปานกลาง
( 25.0-29.9 )
อ้วนมาก
( > 30)
ชาย 5.3 36.2 21.2 31.0 6.3
หญิง 9.7 42.3 16.5 24.0 7.5

หมายเหตุ ข้อมูลช่วง BMI มาจาก The Asia-Pacific Perspective Redefining Obesity and its Treatment
: The International Obesity Task Force (2000)