หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ข้อมูลโครงการ
  

 
 

ฐานข้อมูลรูปร่างและสรีระประชากรไทย (SizeThailand)

      การสำรวจรูปร่างและสรีระ ของกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง ทั่วประเทศ อายุ 16 ปี ขึ้นไป จำนวน 13,442 คนด้วยเครื่อง 3D Body Scanner ซึ่งข้อมูลที่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างตารางมาตรฐานขนาดรูปร่างของประชากรไทย โดยผู้ชายแบ่งออกเป็น 9 ไซส์ และผู้หญิงแบ่งเป็น 10 ไซส์ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เสื้อผ้าและสิ่งทอ ยานยนต์ การยศาสตร์ และ การแพทย์

กลุ่มอุตสาหกรรม / กลุ่มผู้ใช้งาน : เสื้อผ้าและสิ่งทอ ยานยนต์ การยศาสตร์ และ การแพทย์

ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)
- บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

 

 

ระบบติดตามสุขภาพและสรีระ (SizeThailand e-Health)

     ระบบติดตามสุขภาพและสรีระเป็นเครื่องมือในการสร้างคลังข้อมูลสุขภาพของพนักงานในองค์กรต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพพนักงาน โดยระบบสามารถค้นหา และคัดเลือกผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ และเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างคนไข้ และแพทย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับทั้งผู้รับการตรวจและแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา นอกจากนี้ระบบยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง3D Body Scanner และเครื่องวัดองค์ประ กอบในร่างกายได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้เข้ารับการตรวจได้ตระหนักถึงรูปร่างที่แท้จริง และสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและสุขภาพได้ทันที

กลุ่มอุตสาหกรรม / กลุ่มผู้ใช้งาน : การแพทย์ หรืออุตสาหกรรมเสื้อผ้าองค์กรต่างๆที่ต้องการสร้างคลังข้อมูลสุขภาพหรือสรีระของพนักงาน/ลูกค้า

ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
- ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ธรรมศาสตร์รังสิต

 

 

ข้อมูลค่าเฉลี่ยรูปร่างของประชากรไทยตามไซส์ไทย

  เพื่อผลักดันให้ข้อมูลขนาดรูปร่าง (ไซส์ไทย) ที่ได้จากการสำรวจสามารถนำไปใช้ออกแบบ แพทเทิร์นเสื้อผ้าได้จริง ทางโครงการจึงเผยแพร่ค่าเฉลี่ยรูปร่างของจุดวัดหลัก 30 ตำแหน่งในแต่ละไซส์ โดยแบ่งกลุ่มช่วงอายุออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 16-25 ปี และ 26-59 ปี นอกจากนี้ได้มีการนำร่องสร้างหุ่น SizeThailand Mannequins เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถลองเสื้อผ้าบนหุ่นที่ผลิตตามไซส์ไทย และยังมีความร่วมมือกับบริษัท เอพีพี มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ในการทดสอบการสวมใส่เสื้อผ้าแบบสามมิติก่อนตัดจริง

กลุ่มอุตสาหกรรม / กลุ่มผู้ใช้งาน : เสื้อผ้าและสิ่งทอ

ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที
- บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

โปรแกรมบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (FoodiEat)

      โปรแกรมบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หรือ FoodiEat เป็นโปรแกรมสำหรับเก็บประวัติการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อของวัน โดยผู้ใช้สามารถกรอกปริมาณแคลอรี่ของอาหารที่รับประทานเอง หรือเลือกค่าประมาณแคลอรี่ของอาหารยอดนิยม และเครื่องดื่มกว่า 200 รายการ (ฐานข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล) ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบว่า ในแต่ละวันได้ทานอาหารอะไรไปบ้างและคิดเป็นพลังงานรวมกี่กิโลแคลอรี่นอกจากนี้ระบบยังคำนวณค่าดรรชนีมวลกาย (BMI) และอัตราความต้องการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน(BMR) ของผู้ใช้ ซึ่งเมื่อนำมาใช้ร่วมกับประวัติการรับประทานของโปรแกรมจะทราบว่าอาหารที่บริโภคเหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายหรือไม่ ดังนั้นโปรแกรม FoodiEat จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและทำให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการรับประทานอาหาร ให้เหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน เพื่อนำไปสู่สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น

ขอบเขตของโปรแกรม : iPhone IOS 4.1

 

 

 

โปรแกรมบันทึกการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary)

  โปรแกรมบันทึกการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary) เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง เส้นรอบศีรษะ ประวัติการเจ็บป่วย โดยสามารถแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานจากทั้ง World Health Organization (WHO) และชมรมต่อมไร้ท่อในเด็ก อีกทั้งแสดงประวัติพัฒนาการตามเกณฑ์ของกรมอนามัย นอกจากนี้โปรแกรมสามารถแจ้งเตือนตารางนัดหมายแพทย์และฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา รวมทั้งแพทย์ก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตรวจวินิจฉัยต่อไป

ขอบเขตของโปรแกรม : รองรับ Smart Phone ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS 5.0 ขึ้นไป

 

 

     นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
-  ความร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการจัดทำฐานข้อมูลทางโภชนาการและพัฒนาระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน
-  ความร่วมมือกับโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ โดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ในการพัฒนาระบบติดตามสุขภาพและพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียน โดยแสดงการวินิจฉัยข้อมูลของแต่ละบุคคลผ่านเว็บไซต์
-  ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย