SizeThailand e-health
  ข้อมูลโครงการ
     
     เป็นที่ยอมรับกันตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาแล้วว่า เมื่อสุขภาพของเรามีปัญหาทำให้เรากินอาหารได้ไม่ปกติก็จะทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมักแสดงออกโดยการมีน้ำหนักลดและผอมลงเรื่อยๆ จนเกิดภาวะขาดอาหารได้ แต่ในทางกลับกันเมื่อเราบริโภคอาหารมากขึ้นก็จะมีการสะสมของไขมันรอบตัวมากขึ้นจนทำให้เราอ้วนมีแขนขาอวบอูม ในปัจจุบันมีงานวิจัยหลายฉบับที่แสดงให้เห็นว่าความอ้วนกลายเป็นต้นเหตุของโรคได้มากมาย เช่นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันเลือดสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ การสำรวจภาวะโภชนาการของประเทศที่ผ่านๆ มา ได้ใช้วิธีการชั่งน้ำหนักและวัดสัดส่วนสูงเป็นสำคัญทำให้เรารับรู้เพียงคร่าวๆว่าอ้วนหรือผอม ดังนั้น ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โครงการ SizeThailand ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำกิจกรรมนำร่องในการตรวจเช็คสุขภาพภายในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดยใช้เครื่องตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ (3D Body Scanner) ร่วมกับเครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย InBody 720 Body Composition Analysis และข้อมูลจากผลตรวจเลือด เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตรวจวัดเรือนร่างสามมิติในการตรวจสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางสุขภาพของประชาชนไทย และความก้าวหน้าในวงการแพทย์ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
     
     1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ ในการตรวจสุขภาพของพนักงาน สวทช.
     2. เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลสุขภาพของ สวทช. ประกอบด้วยข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดเรือนร่างสามมิติและข้อมูลจากเครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายรวมทั้งผลการตรวจสุขภาพ (Clinical Data)
     3. เพื่อพัฒนาระบบ e-Health เพื่อแสดงข้อมูลสุขภาพของแต่ละบุคคลผ่านเว็บไซต์
     4. เพื่อวิจัยหาความสัมพันธ์ของขนาดรูปร่างและสุขภาพ
     5. เพื่อพัฒนาระบบที่เรียนรู้พฤติกรรมการรับประทานอาหารและแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับรูปร่างและสุขภาพ

เครื่องตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ (3D Body Scanner)

       เครื่องตรวจวัดเรือนร่างสามมิติใช้เทคโนโลยี ริ้วเเสง (Light stripe) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยต่อร่างกายจากบริษัท The USA Textile/Clothing Technology Corporation [TC]2 เครื่องดังกล่าวทำงานโดยสร้างแถบเเสงขาวที่เรียงตัวกันเป็นแนวฉายลงบนพื้น ผิวร่างกายจากรอบทิศทาง เนื่องจากแถบแสงที่ฉายออกมาจากแหล่งกำเนิดนั้นเป็นเส้นตรงที่เรียงตัวขนานกันและจะมีแนวเส้นบิดเบี้ยวไป เมื่อตกกระทบพื้นผิวที่มีความโค้งนูน (ซึ่งในที่นี้คือร่างกายมนุษย์) โดยอาศัยหลักการดังกล่าวตัวตรวจจับของเครื่อง 3D Body Scanner จะทำการตรวจจับภาพรูปร่างของริ้วแสงทั้งหมดที่ปรากฏบนพื้นผิวร่างกายจากรอบทิศทางด้วยเซ็นเซอร์จำนวน 16 ตัว แล้วนำภาพเหล่านั้นมาประมวลผลโดยซอฟต์แวร์เพื่อคำนวณ และสร้างออกมาเป็นแบบจำลองวัตถุรูปทรงสามมิติในคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้การวัดสัดส่วน และรูปร่างของผู้คนจำนวนมากเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในเวลาน้อยกว่า 1 นาทีต่อการสแกนหนึ่งครั้ง เครื่องสามารถสแกนเก็บข้อมูลรูปร่างเป็นภาพสามมิติและบันทึกขนาดสัดส่วนของร่างกายได้มากกว่า 100 จุด

เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย (InBody 720 Body Composition Analysis)

       เป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดสัดส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ทำได้ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และเที่ยงตรง หลักการทำงานคือใช้กระแสไฟฟ้าต่ำๆ ไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายแล้ววัดความต้านทานต่อการไหลของกระแสในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย โดยที่ส่วนของกระดูก ไขมัน จะนำไฟฟ้าไม่ดี และมีแรงต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าสูง ในขณะที่เลือด อวัยวะภายใน และกล้ามเนื้อจะนำไฟฟ้าได้ดีและมีแรงต้านทานต่ำ จึงทำให้สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายอย่างละเอียดทั้งในส่วนของมวลกระดูก กล้ามเนื้อ ไขมัน และปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ความสมดุลและความแข็งแรงของร่างกายประเมินภาวะโภชนาการของร่างกาย ทราบถึงปริมาณไขมันในร่างกาย โดยเฉพาะไขมันในช่องท้องตลอดจนวินิจฉัยภาวะสุขภาพโดยรวม

เครื่องวัดไขมันและองค์ประกอบในร่างกาย (TANITA BC-418)

        สามารถวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ไขมันแยกส่วน แขนซ้าย-ขวา ขาซ้าย-ขวา และลำตัว วัดเปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกาย อัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานและสามารถประเมินผลพิเศษสำหรับนักกีฬา (Athletes)