SizeThailand e-health
 
ติดต่อโครงการ SizeThailand e-Health

ที่ทำงาน
ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อาคารเนคเทค ชั้น 5 ห้อง 510
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2244
โทรสาร 02-5646772

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ SizeThailand e-Health
1. ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์
2. ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ
4. นายสุเกติองค์ ภู่พัฒน์
5. นางสาวปารุสก์ บุญพร
6. นางอาภัททา ปี่ทอง
7. นางสาวจันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี

ต้องการพิมพ์ข้อความส่งถึงโครงการ