หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงสร้างของโครงการ
  
 
 

1. คณะกรรมการ
     คณะกรรมการ (National Sizing Committee) จะประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดวิธีการตรวจวัดจุดและจำนวนตำแหน่งที่จะวัดบนร่างกาย รวมทั้งกำหนดกระบวนการสุ่มตัวอย่างและจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลตามหลักวิชาสถิติศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลขนาดรูปร่างและสรีระที่จะวิเคราะห์และกำหนดเป็นมาตรฐานขนาดรูปร่างของคนไทยต่อไป ทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจะเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รายละเอียด

แผนผังโครงสร้างของโครงการ

2. พันธมิตร
     พันธมิตรจะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะช่วยโครงการในการวิเคราะห์ข้อมูล

3. ผู้สนับสนุน

     ผู้สนับสนุน (Sponsors) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับได้แก่ Silver , Gold และ Platinum โดยแต่ละระดับจะวัดตามทุนสนับสนุน และระดับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จะแตกต่างกัน ผู้สนับสนุนระดับ Platinum จะเป็นระดับที่สูงสุด ซึ่งจะได้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของตัวผู้สนับสนุนมากที่สุด (Customized Data Analysis) รายละเอียด