หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
  ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 

NECTEC ACE 2013 ชุมชนปราดเปรื่อง ฉลาดเรื่องเทคโนโลยี

      โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ประจำปี 2556
      การประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 นำเสนอภายใต้แนวคิด “Smart Technology for Smart Community  ชุมชนปราดเปรื่อง ฉลาดเรื่องเทคโนโลยี” มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การปาฐกถาพิเศษ “การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ชุมชน”  การประชุมวิชาการ ในหัวข้องานวิจัยที่ร่วมกับพันธมิตรจนสำเร็จและสามารถใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียนและระดับโลก โดยหัวข้อวิชาการ แบ่งออกเป็น 9 ประเด็นหลัก คือ (1) เทคโนโลยีของเนคเทคกับไหมไทย (NECTEC Technology for Smart Thai Silk) (2) ระบบตรวจประเมินการผลิตสินค้าเกษตรด้วย Mobile GAP Assessment System (3) Digital TV ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ดิจิทัล (4) คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อสาธารณสุขไทย (5) บทบาทของระบบเฝ้าระวังและติดตามอุณหภูมิกับการบริหารจัดการคุณภาพโลหิต (6) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3: หนังสืออ่านสำหรับทุกคน (7) Digitized Thailand Platform: Participation in Shop and Share Model (8) Application Development on Platform for Tourism: Thailand One Click และ (9) งานวิจัยระบบออโตเมชั่นและบทบาทของเนคเทคและ สวทช.
      ภายในงานประชุมฯ ยังมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์และสารสนเทศโดดเด่นด้านการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ที่เนคเทคร่วมกับพันธมิตรพัฒนาขึ้น ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2554-2556) เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นทิศทางในการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไทย ดังตัวอย่างผลงานด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ และด้านการบริการ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของสารสนเทศ โปรแกรม ต้นแบบและ Mobile Application เช่น ระบบตรวจนับไข่ไหม  ระบบคัดเพศดักแด้ระบบตรวจวัดสัตว์น้ำ  เครื่องตรวจวัดสารอัลฟาทอกซิน โปรแกรมตรวจประเมินการผลิตสินค้าเกษตร ระบบติดตามอุณหภูมิกับการบริหารจัดการคุณภาพโลหิต ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) โปรแกรมประมาณการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ (Z-Baby Application)  คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อสาธารณสุขไทย โปรแกรม Thailand One Click หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม e-Museum โปรแกรม CopyCat  ระบบเตือนกินยา (My Ya and You)  โปรแกรม Stock Guru ระบบติดตามผลการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์  นาฬิกาเวลาตรง และ ระบบเชื่อมต่อเครือข่าย IPv6 เป็นต้น


ภาพงาน NECTEC ACE 2013