รหัสพนักงาน *:
ชื่อ (ภาษาไทย) *:
นามสกุล (ภาษาไทย) *:
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *:
เพศ *: ชาย / หญิง
ว/ด/ป ( เกิด พ.ศ.) *: / /
เบอร์ที่ทำงาน *: ต่อ
มือถือ :
อีเมล์ *:
รหัสผ่าน *:
ยืนยันรหัสผ่าน *:
สังกัด *:
   
ข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ SizeThailand : e-Health
  • เป็นพนักงานและพนักงานโครงการ
  • เซ็นต์หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยทางด้านสุขภาพ
  •   ยอมรับในข้อตกลง
       
     
    ** ปุ่มยืนยันการลงทะเบียนจะปรากฏ เมื่อท่านเลือกยอมรับข้อตกลง **