โครงการ SizeThailand e-Health ครั้งที่ 2 ( ประจำปี 2552 )

 
 
  โครงการ SizeThailand ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมนำร่อง การตรวจเช็คสุขภาพภายในองค์กรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วย เครื่องตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ (3D Body Scanner) และ เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย InBody 720 Body Composition Analysis ระหว่างการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 ในวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2552 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2552 นี้ รวมทั้งสิ้น 318 คน แบ่งเป็นชาย 89 คนและหญิง 229 คน จากการศึกษาข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น มีข้อสังเกตดังนี้
หมายเหตุ สัดส่วนรอบเอวต่อสะโพกเป็นค่าหนึ่งที่ใช้บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ต่างๆ อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
 
 
ภาพกิจกรรมวันตรวจสุขภาพ ประจำปี 2552