โปรแกรมบันทึกการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ (KidDiary)

www.kiddiary.in.th

สามารถบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กและแสดงผลเป็นกราฟ รวมทั้งสามารถคัดกรองและแจ้งเตือนเมื่อพบว่าเด็กมีความเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการล่าช้า การนัดหมายแพทย์และฉีดวัคซีน

→ download เอกสารเพิ่มเติม

ระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับโรงเรียน

www.sizethailand.org/childgrowth

สามารถบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก โดยแสดงกราฟวิเคราะห์การเจริญเติบโตเป็นรายบุคคลและภาพรวมข้อมูลสุขภาพนักเรียนทั้งโรงเรียนแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถคัดกรองและแจ้งเตือนเมื่อพบว่าเด็กมีความเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการล่าช้า

→ download เอกสารเพิ่มเติม

ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน (Thai School Lunch)

www.sizethailand.org/lunch

สามารถจัดสํารับอาหารกลางวันโดยมีการคํานวณคะแนนคุณค่าสารอาหารพร้อมเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์แนะนำสํารับอาหารอัตโนมัติ และสามารถดูภาพรวมคุณภาพของสำรับอาหารโรงเรียนและภาวะโภชนาการของเด็กไทยรายจังหวัด/รายภาค/ทั้งประเทศ

→ download เอกสารเพิ่มเติม

โครงการที่เกี่ยวข้องของ SizeThailand

ฐานข้อมูลรูปร่างและสรีระประชากรไทย SizeThailand

www.sizethailand.org

ข้อมูลจากการสํารวจรูปร่างและสรีระของกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงทั่วประเทศ อายุ 16 ปีขึ้นไป ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2551 จํานวน 13,442 คน ด้วยเครื่อง 3D Body Scanner จนได้ตารางขนาดรูปร่างของประชากรไทย (Body Size Chart) โดย ผู้ชายแบ่งออกเป็น 9 ไซส์ และผู้หญิงแบ่งเป็น 10 ไซส์

download เอกสารเพิ่มเติม

โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลังกาย (FoodiEat)

www.foodieat.in.th

สามารถบันทึกอาหารและการออกกำลังกาย รวมทั้งแสดงผล eat = burn ในรูปแบบตราชั่ง มีรายการอาหารที่มีข้อมูลโภชนาการกว่า 1,000 รายการ รวมทั้งแนะนำกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยแสดงเป็นค่าพลังงานที่จะเผาผลาญเมื่อทำกิจกรรมนั้น

download เอกสารเพิ่มเติม

ระบบติดตามสุขภาพและสรีระ (SizeThailand e-Health)

www.sizethailand.org/healthcare

เป็นเครื่องมือติดตามและส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคล โดยสามารถบันทึกและแปลผลข้อมูลสุขภาพ ดังนี้ ผลเลือด, ผลการวัดขนาดรูปร่างโดยเครื่อง 3D Body Scanner และผลการวัดองค์ประกอบในร่างกาย โดยแสดงกราฟเพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสรีระและสุขภาพ

download เอกสารเพิ่มเติม