หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ข้อมูลที่ได้จากการสแกน

      เครื่องตรวจวัดขนาดรูปร่างสามมิติ (3D Body Scanner) ทำให้การวัดสัดส่วน และรูปร่างของผู้คนจำนวนมากเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ในเวลาน้อยกว่า 1 นาทีต่อการสแกนหนึ่งครั้ง เครื่องสามารถสแกนเก็บข้อมูลรูปร่างเป็นภาพสามมิติ และบันทึกขนาดสัดส่วนของร่างกายได้มากกว่า 100 จุด วิธีการวัดโดยใช้เครื่องสแกนอัตโนมัตินี้ จะมีความแม่นยำสูงกว่าการวัดสัดส่วนแบบเดิมโดยใช้สายวัด ส่งผลให้การสำรวจขนาดรูปร่างของประชากรเป็นไปได้ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว จากภาพด้านล่างแสดงลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการสแกน 1 ครั้ง กล่าวคือ ข้อมูลจุดที่แสดงลักษณะรูปร่างของผู้เข้าสแกนแต่ละท่าน ส่วนเส้นสีเหลืงแสดงขนาดสัดส่วนที่ได้จากการวัดด้วยเครื่อง (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร)