หน้าหลัก      ข้อมูลโครงการ      เทคโนโลยีการสแกน       SizeThai      ผลงานและบทความวิชาการ      ภาพข่าวและกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการ

     รายชื่อคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ (SizeThailand) มีดังต่อไปนี้
          1.นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล                                                  ที่ปรึกษา
               สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          2.นายกนกลักษณ์ ดูการณ์                                                   ที่ปรึกษา
               ศูนย์การอบรมแพ็ทเทิร์น อุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที
          3.นายสาธิต ธีรประเสริฐ                                                      ที่ปรึกษา
               บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
          4.นางจิรพร พิบูลย์สวัสดิ์                                                      ที่ปรึกษา
               บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
          5.นางสาวเคทเทอรีน คิง                                                     ที่ปรึกษา
               บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (เทสโก้ โลตัส)
          6.นางสาวบุศรินทร์ สุทธภักติ                                                ที่ปรึกษา
               บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
          7.นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์                                                  ประธาน
               ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          8.นายปิยวุฒิ ศรีชัยกุล                                                        รองประธาน
               ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          9.นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ                                                  ผู้ทำงาน
               ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          10.นางมะลิ รักเปี่ยม                                                          ผู้ทำงาน
               สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          11.นางสาวนิตยา ทับทิมทัย                                                ผู้ทำงาน
               ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          12.นายอโนทัย ชลชาติภิญโญ                                             ผู้ทำงาน
               ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          13.นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์                                           ผู้ทำงาน
               สำนักงานสถิติแห่งชาติ
          14.นางสาวศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์                                       ผู้ทำงาน
               โรงพยาบาลรามาธิบดี
          15.นายภูมินทร์ หอมศิลป์กุล                                                 ผู้ทำงาน
               สมาคมช่างตัดเสื้อไทย
          16.นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ                                                ผู้ทำงาน
               สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
          17.นายพิษณุ มุนิกานนท์                                                     ผู้ทำงาน
               สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          18.นางสาวสุปิยา อุชชิน                                                     ผู้ทำงานและเลขานุการ
               ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          19.นางสาวลัดดา สาระเดช                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ
               ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ